آموزش و پرورش باید از حاشیه به متن بیاید

آموزش و پرورش باید از حاشیه به متن بیاید

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و پرورش باید از حاشیه به متن بیاید و در مسائل مختلف کشور نقش آفرینی کند. این که یک طرح و برنامه ای بدون حضور و توجه به نقش و کارکرد آموزش و پرورش تهیه، تدوین و تصویب می شود، ضربه بزرگی به نظام تعلیم وتربیت است.به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، محسن حاجی میرزایی در نشست با دبیرکل و مدیران ارشد شورای عالی با اشاره به این که تصمیمات و مصوبات شورای عالی در آینده نظام تعلیم و تربیت نقش اساسی و راهبردی بر عهده دارد، اظهار داشت: وجود شورای عالی آموزش و پرورش برای نظام تعلیم و تربیت یک نعمت است و باید از آن به نحو مطلوبی برای حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش بهره برد.

وی اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش یک گذرگاه مطمئن برای ورود قوانین و مقررات به نظام آموزش و پرورش است تا از ورود هر طرح و برنامه ای بدون کارکارشناسی و پشتوانه پژوهش جلوگیری شود. این شورا باید سد محکمی در مقابل طرح های سطحی، مقطعی و بدون برنامه و استراتژی باشد.

حاجی میرزایی با اعلان اینکه شورای عالی و دبیرخانه آن باید به یک دید و فهم کلی نسبت به مسائل آموزش و پرورش برسند و هیچ مصوبه و طرحی را بدون پشتوانه پژوهشی بررسی و تصویب نکند، اظهار داشت: نظام آموزش و پرورش گستره وسیعی در کشور دارد. آموزش و پرورش باید از حاشیه به متن بیاید و در مسائل مختلف کشور نقش آفرینی کند، این که یک طرح و برنامه ای بدون حضور و توجه به نقش و کارکرد آموزش و پرورش تهیه، تدوین و تصویب می شود، ضربه بزرگی به نظام تعلیم وتربیت است.

حاجی میرزایی اشاره کرد: نمی گردد در طرح ها و برنامه های کشوری، آموزش و پرورش را با این حجم عظیم از نیروی انسانی و گستردگی که در کشور دارد، نادیده گرفت. باید یک پیوند ارگانیک بین سند تحول بنیادین و مجموعه نظام تعلیم و تربیت به وجود بیاید تا شاهد اجرای کامل و متوازن سند تحول باشیم.

وی با اشاره به لزوم داشتن طراحی سنجیده و هماهنگ برای اجرای برنامه های آموزش و پرورش اظهار داشت: ممکنست عده ای در راه اندازی یک بنا مشارکت کنند اما وقتی طرح درست، مدون و برنامه ریزی شده ای در دست نباشد، کار ناهمگون و بی قواره ای خلق می شود که نه فقط مشکلی را حل نمی کند بلکه باری را بر مشکلات قبلی می افزاید.

وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد: دبیرخانه شورای عالی باید بعد نظارت و ارزشیابی، پژوهشی و راهبری، کارکارشناسی، مطالبه گری، پایش و جستجوگری برای یافتن مسائل و مشکلات آموزش و پرورش، برنامه ریزی و تقسیم کار و... را مد نظر قرار دهد تا بتواند در مسیری که برای انجام کارهای آن تعریف شده است، حرکت نماید.

حاجی میرزایی در آخر اظهار داشت: دبیرخانه شورای عالی باید ابتکار عمل لازم جهت بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش داشته باشد و منتظر نماند تا دیگران برای آن طرح و دستور کار ارسال نمایند.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش، در ادامه این جلسه محمود امانی طهرانی - دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش - اظهارکرد: هدف شورا عالی آموزش و پرورش ارتقای عملکرد موثر و بهبود روند فعالیت نظام تعلیم و تربیت است. برای این کار از دیدگاهها و پیشنهادهای اعضای کمیسیون ها، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، فرهنگیان و صاحنظران حوزه تعلیم و تربیت بهره می گیرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به نقش مهم و اساسی کارتیمی و گروهی در شورای عالی اظهار داشت: شورای عالی آموزش و پرورش یک نهاد سیاستگذار و قانونگذار در زمینه آموزش و پرورش است که تا حالا اهتمام کرده است از جریانها و گروه های سیاسی در امان بماند و تمام تلاش خودرا برای بهبود نظام تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم به کار گیرد.

امانی طهرانی افزود: ماموریت اصلی شورای عالی شامل سه محور اصلی می شود؛ اول سیاستگذاری، دوم قانونگذاری، سوم نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی. همه این محورها بر پایه پژوهش محوری و ارتباط با مجریان و مخاطبان شکل می گیرد.

وی با اشاره به بحث سیاستگذاری و قانونگذاری در شورای عالی اظهار داشت: برمبنای قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، وظیفه اصلی این نهاد قانوگذاری و سیاستگذاری در زمینه آموزش و پرورش است که نتیجه آن حذف موانع و تسهیل روند آموزش و پرورش کشور است. برای این کار باید از دید صرف قانونگذاری به سیاستگذاری تغییر رویکرد بدهیم تا بتوانیم با ایجاد نگرش مثبت به موضوعات آموزش و پرورش به شکل گیری این باور در مجریان که هدف شورای عالی کمک به بهبود جریان منظم، منسجم و موثر نظام تعلیم و تربیت است، کمک نماییم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به موضوع سیاستگذاری در شورای عالی اظهارکرد: هدف از سیاستگذاری در شورای عالی تقویت ابعاد مختلف آن همچون کنشگری، مشارکت جویی و کیفیت بخشی مصوبات و تقویت مقبولیت و مشروعیت شورای عالی بوسیله اتقان، استقلال و اصالت آنست.

امانی طهرانی با اشاره به طراحی الگوی نظارت و ارزشیابی شورای عالی اظهارکرد: نظارت و ارزشیابی دو بال شورای عالی برای اجرای مصوبات هستند. این نظارت بطور معمول با بهره گیری از ظرفیت معاونت ها، نمایندگان شورای عالی در استانها، استفاده از ظرفیت صاحبنظران در امر نظارت، استفاده از تجارب زمینه مراکز نظارتی و تعامل با آنها و... انجام می شود.

وی با اشاره به لزوم طراحی یک سیستم نظارت دائمی و هوشمند اظهارکرد: باید روش های خود مراقبتی و کنترل مصوبات در راه اجرا، تقویت نظارت پیشینی و پسینی، توسعه نظارت بر حسن اجرای مصوبات بوسیله امکانات و تکنولوژی های جدید را طراحی نماییم و به کار بگیریم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به این که دبیرخانه شورای عالی سه بار موفق به کسب رتبه برتر پژوهشی شده است، اظهارکرد: طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی مورد نیاز جهت تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شناسایی چالش ها و مسائل کلان آموزش و پرورش، پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی شورای عالی و کمیسیون های مربوط، استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی، توسعه فرهنگ پژوهش در مدیران و کارشناسان، حمایت مادی و معنوی از کرسی های نظریه پردازی در علوم تربیتی، تاکید بر پژوهش محور بودن مصوبات شورای عالی، اجرای مطالعات راهبردی آینده نگر و تدوین برنامه های آینده پژوهانه و... تعدادی از کارهای حوزه پژوهشی دبیرخانه این شوراست.

وی با تاکید به ارتباط با مجریان و مخاطبان اظهار داشت: داشتن ارتباط چند سویه و تلفیقی با مردم، مخاطبان و مجریان رمز ماندگاری سازمانهاست که دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش از این قاعده مستثنی نیست.

امانی طهرانی در ادامه اظهار نمود: یکی از مهم ترین ماموریت هایی که دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش همزمان با تهیه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پروش انجام داده این است که تغییر و تحول در آموزش و پرورش را یک امر ضروری و حیاتی دانسته که باید به یک مطالبه عمومی و باور ملی تبدیل گردد.

وی اضافه کرد: سند تحول بنیادین با همکاری ملت، دولت و مجلس بطور کامل اجرائی می شود. آموزش و پرورش به تنهایی از پس اجرای این سند بر نمی آید.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در آخر اشاره کرد: دبیرخانه شورای عالی کما فی السابق باید به محلی برای عرضه دیدگاه ها و پیشنهادها درباره بهبود و ارتقای روند آموزش و پرورش تبدیل گردد، یعنی هر کسی که می تواند برنامه و طرحی برای ارتقاء و بهبود روند آموزش و پرورش ارائه کند به آسانی به دبیرخانه شورای عالی مراجعه کند. شورای عالی از همه صاحبنظران، فرهنگیان و پژوهشگران دعوت می کند برای رفع موانع توسعه و بهبود کار نظام تعلیم و تربیت خلق ایده و کمک کنند.
1400/04/22
09:58:30
0.0 / 5
240
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه