در یك پژوهش مطرح شد

مزایای نسخه نویسی توسط پرستاران

مزایای نسخه نویسی توسط پرستاران

پروژه آسان: به گزارش پروژه آسان، محققان کشور در یک مطالعه مروری نشان داده اند که صدور مجوز نسخه نویسی به پرستاران می تواند مزایای بسیاری را برای سیستم درمانی و همینطور عموم مردم به همراه داشته باشد.


به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، تعــداد کشــورهایی کــه در آنها، پرســتاران از نظــر قانونــی مجــاز بــه تجویــز دارو هســتند، بــه دلیــل انــواع عوامــل درون ســازمانی مثل ارائــه خدمـات بـا هزینـه کمتـر و همینطور عوامل بـرون سـازمانی نظیر دریافـت خدمـات ارزان، باکیفیــت و در دســترس، بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت. مطالعــات علمــی نشــان می دهند کــه تجویــز دارو توســط پرســتار می تواند بـرای بیمـاران، پرسـتاران و بـه طـور کلـی سیسـتم ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی مفیـد باشـد. از جملـه مزایـای عمـده این خدمت بـرای بیمـار، کاهـش هزینـه درمـان، امـکان پیگیـری مداوم بیمـار، ارائـه آموزش های بیشـتر و مؤثرتـر، ارتبـاط تنگاتنـگ بیمـاران بــا درمانگــر و افزایــش رضایتمنــدی آنان اشــاره کــرد.
به قول متخصصان، افزایــش اسـتقلال حرفـه ای و رضایـت شـغلی از جملـه مزایـای نسـخه نویسـی بـرای پرسـتاران هستند. بعلاوه در رابطـه بـا مزایـای نسـخه نویسـی پرسـتاران بـرای سیسـتم خدمـات بهداشـتی و درمـان نیـز میتوان از تسـهیل خدمـات رسـانی مراکـز درمانـی و بیمارستان ها بـه علـت سـهولت دسترسـی بـه پرسـتار، کاهـش هزینه های مالـی و بــه تبــع آن افزایــش ســودآوری مراکــز درمانــی و جــذب سـرمایه گـذاران خصوصـی نـام بـرد. کاهـش هزینه های مالـی ازجملـه مزایایـی اسـت کـه هـم از منظـر بیمـاران و هـم سازمان ها، مهـم در نظـر گرفتـه می شود. بررسی ها نشــان می دهند کــه در سراســر جهــان در کشــورهایی کـه پرسـتاران مجـاز بـه تجویـز دارو هسـتند، میـزان هزینـه مـورد نیـاز بـرای درمـان و نسـخه نویسـی کمتـر از پزشـک اسـت.
این موضوع، توجه تعدادی از پژوهشگران کشور از دانشگاه ه علــوم پزشــکی ایــران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد و دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه را برای انجام یک پژوهش به خود جلب کرده است. آنها در این تحقیق، در مروری یکپارچه و با تکیه بر مزایای مالی و اقتصادی، مزایای نسخه نویسی توسط پرستاران را بررسی نموده اند.
محققان فوق بدین منظور، به جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Cochrane library و Science Direct با کلیدواژه های مرتبط پرداخته و سپس اطلاعات به دست آمده را تحلیل و بررسی کرده اند.
بر مبنای نتایج این تحقیق، نسخه نویسی توسط پرستاران به بهبود کار تیمی آنها، کاهش تجویز داروهای گران قیمت، مشاوره به بیماران در جهت انتخاب داروی صحیح و استفاده صحیح از آنها و کاهش بار کاری پزشکان منجر می شود و می تواند منجر به کاهش بار مالی در سیستم سلامت شود.
در این خصوص، فاطمه بیات شاهپرست، پژوهشگر دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و همکارانش می گویند: «دلایل تخصیص فرصت نسخه نویسی به پرستاران بسیار است، اما عمده ترین دلیل، کاهش هزینه های سیستم درمان است».
به قول این محققان، «بهبود کار تیمی، کاهش خستگی پزشکان، بهبود کیفیت عرضه خدمات، کاهش خطاهای بیمارستانی، انتخاب صحیح درمان بوسیله بیمار، افزایش دسترسی به تیم درمانی و بیمه درمانی که ناشی از تخصیص وظیفه نسخه نویسی به پرستاران است به کاهش هزینه های درمانی و تقلیل مشکلات مالی سیستم بهداشت و درمان می انجامد».
بر این اساس، شـناخت مزایـای اقتصـادی کـه نسـخه نویسـی توسـط پرسـتاران بـه همــراه داشــت، بــرای اجــرای ایــن برنامــه در کشــور ایــران ضــروری اســت. لــذا مســئولین ذیربــط در کشــور می توانند بــا اتخــاذ تصمیمــات صحیــح بــه گــروه کشــورهایی کــه نســخه نویســی را بــه پرســتاران تخصیــص داده اند، بپیوندنــد.
در این راستا، بیات شاهپرست و همکارانش پیشنهاد داده اند که «پرسـتاران پژوهشـگر بـا ارائـه پژوهش هایی کــه مزایــای نســخه نویســی را نشــان می دهند و بــا کمــک بــه مشــغول شــدن پرســتاران در پست های تصمیــم گیــری و سیاســت گـذاری و مشـارکت در انجمن های علمـی بـا ایجـاد صدایـی واحـد، مسـیر را بـرای اجرایـی شـدن نسـخه نویسـی توسـط پرسـتاران همـوار کننـد».
این یافته های پژوهشی را نشریه «آموزش پرستاری» وابسته به انجمن علمی پرستاری ایران منتشر نموده است.
منبع:

1402/08/12
18:15:46
5.0 / 5
172
تگهای خبر: آموزش , بیمار , پزشك , پژوهش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه