تأسیس سامانه ای برای خوداظهاری واجدان شرایط مدیریت

تأسیس سامانه ای برای خوداظهاری واجدان شرایط مدیریت

به گزارش پروژه آسان وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینكه نظام های آموزش وپرورش همچون نظام جذب و تربیت معلمان، سنجش دانش آموزان و سایر نظام های آن  مستعد اجرای سند تحول نیستند، اظهار داشت: آموزش وپرورش باید مرجع جامعه باشد و برای رسیدن به این هدف باید سطوح مدیریت درآموزش و پرورش را به صورت كیفی، ارتقا دهیم.


به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، محسن حاجی میرزایی در گفت وگوی صمیمی با مدیران ستادی وزارت آموزش وپرورش با گرامیداشت سالروز تشكیل بسیج مستضعفین، اظهاركرد: تاریخ انقلاب اسلامی بدون درك روشن بسیج ناقص است چونكه بسیج مستضعفین تأثیر اساسی در شكل گیری مقاومت مردم ایران در مقابل تجاوز دشمن و ارتقای فرهنگی عمومی داشته است كه همواره تنومندتر و پرثمرتر باشد.
وی بابیان اینكه چگونه می توانیم مشاركت مؤثرتر همكاران را فراهم نماییم، اظهار داشت: بخش مهمی از زندگی را در ساعت های كار می گذرانیم كه بر روی سایر ساعت زندگی و مجموعه مناسبات ما تأثیر می گذارد پس اهمیت دارد كه به سازمان با مختصات گسترده دقت كنیم.
وزیرآموزش وپرورش اشاره كرد: یكی از مختصات سازمان بانشاط، سازمان بهره وراست. بهره وری یكی از مفاهیم كلیدی است كه به درستی فهم نشده است و در سازمان ها مفهوم واقعی آن به كار گرفته نشده است و به صورت تصنعی و تشریفاتی باقی مانده و اكتسابی نیست بلكه به صورت اقتباسی بوده است.
حاجی میرزایی در ادامه افزود: هر محیطی مستعد شكل گیری این مفهوم نیست و بهره وری باید در سازمان های خاص شكل بگیرد تا مجموع مناسبات درونی سیستم بهره وری را درك كنند و آماده پذیرش آن باشند.
وی بابیان اینكه محیط حیات بهره وری زمینه ای است كه آمادگی قبول مفهوم را دارد، اظهار داشت: زمانی كه بهره وری عرضه شد، مقاومت هایی در برابرآن شكل گرفت چونكه عده ای منفعتی در بهره وری برای خود متصور نبودند.
وزیرآموزش وپرورش با اشاره به اینكه در بهره وری اصل تسهیم منافع بسیار مهم می باشد، اظهاركرد: اصل تسهیم منافع زمینه را برای همكاری كاركنان سازمان فراهم می آورد. نزدیك به۶۰ سال است كه با بهره وری در ایران سروكار داریم اما نتوانستیم زمینه را برای بهره وری فراهم نماییم.
وی بابیان اینكه در فرهنگ دینی ما پاداش متناسب با تلاش است، اظهار داشت: در فرهنگ دینی ما آنچه ارزش دارد عمل نیكو است و كار بیشتر مهم نیست بلكه كار و عمل بهتر اهمیت دارد.
حاجی میرزایی اشاره كرد: هنر مدیران شكل دادن محیطی است كه در آن انگیزه ها هم راستا شوند و در این محیط چشم انداز مشترك ایجاد شدن به این معنا است كه آینده نگری را در یك جهت قرار دهند.
ایشان سپس تاكید كرد: به میزانی كه بتوان هم راستایی در هدف و منافع مشترك داشته باشیم كار سامان می گیرد و بهره وری كار درست را درست انجام دادن است چونكه باید مطمئن باشیم كه كاری كه انجام می دهیم درست است.
وزیرآموزش وپرورش بابیان اینكه در فرهنگ مدیریتی باید ببینیم كار درست چه كاری است، اظهار داشت: در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد كه بخش مدیریتی ما با چه هدفی هم راه است و در مرحله بعدی باید بررسی كرد كه هدف مجموعه چیست و همین طور باید نقطه مختصات رسیدن به هدف را داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش، حاجی میرزایی اذعان كرد: بعنوان مثال درآموزش وپرورش باید ببینیم در سند تحول بنیادین نقطه ای كه می خواهیم جامعه و دانش آموزان را به آن سمت ببریم كجا است.
وی ادامه داد: زیر نظام های سند تحول بنیادین با برنامه ها و راهكارهای آن ابلاغ گردیده است و صد فعالیت برای آنها پیش بینی شده است اما تنها با ابلاغ برنامه ها و فعالیت ها سند اجرایی نمی گردد.
حاجی میرزایی اشاره كرد: وقتی مختصات اختتام كار را داشته باشیم منظور از حیات طیبه، مدرسه در تراز سند، برنامه درسی ملی... مشخص می شود و پس ازآن می توانیم جهت گیری ها را دائماً با آن بررسی نماییم چونكه اگر این گونه نباشد انرژی تحلیل می رود.
ایشان سپس اظهار داشت: فرض نماییم اقداماتی كه انجام می دهیم درست است اما شاهدی بر این درستی انجام كار نداریم و باید از درستی آن مطمئن باشیم. فرض نماییم كه كار به درستی اجراشده است اما بازهم نتوانیم اثبات نماییم كه اجرا درست بوده است پس باید با انجام كارها وجدان خود و وجدان عمومی را قانع نماییم تا حمایت اجتماعی همراه ما شود.
وزیر آموزش وپرورش بابیان اینكه هیچ كاری پایدارتر و قابل نمایش تر از كار فرهنگی نیست، اظهار داشت: كار باید به درستی انجام بگیرد و ماموریت، چشم انداز و مختصات ارزش ها مشخص شود تا بدانیم كه در جهت كیفیت خطوط قرمز چه جاهایی است تا از آن عدول نكنیم.
حاجی میرزایی اظهاركرد: برای درست انجام دادن كارها باید به شش پرسش كی، كجا، چگونه وكی پاسخ دهیم.
وزیرآموزش وپرورش تأكیدكرد: هشت محور را اصول ماموریت های خود تعیین كرده ایم و برای دست یابی به ادبیات مشترك در ماموریت ها باید در این اصول مشاركت داشته باشیم.
وی افزود: یك محور ماموریت ها اجرای سند تحول بنیادین و تعلیم و تربیت چند ساحتی است اما نظام جذب، پرورش، سنجش و... مستعد فراهم كردن برای اجرای این سند نیستند.
وی بابیان اینكه قصد اجرای شش زیر نظام سند تحول بنیادین راداریم، اظهار داشت: باید الگوی اجرای زیر نظام ها را تهیه نماییم چونكه حركت از درك فاصله شروع می شود و همین طور مختصات دست یابی به اهداف را نیز تعیین نماییم.
حاجی میرزایی اذعان كرد: باید مدرسه كانون تحولات نظام آموزشی باشد، اما چگونه می توانیم این كانون را داشته باشیم و تركیب ارگانیك دانش آموز، مدرسه، خانواده و محل را داشته باشیم؟.
وی بابیان اینكه همه تحولات جامعه مرهون آموزش وپرورش است كه باید در عمل، ظهور واقعی پیدا كند، اظهار داشت: باید مدیریت در تمام سطوح آموزش وپرورش بهبود پیدا كند و آموزش وپرورش مرجع جامعه باشد و برای رسیدن به این هدف باید بررسی نماییم چطور می توانیم سطوح مدیریت را به صورت كیفی، ارتقا دهیم.
وزیرآموزش وپرورش اظهار داشت: در حال بررسی تأسیس سامانه ای هستیم كه هركس خودرا واجد صلاحیت می داند در آن سامانه خود اظهاری كند و برای انتصاب ها درآینده به آن سامانه رجوع خواهیم كرد تا برمبنای شایستگی ها افراد را برای سطوح مدیریتی بوسیله آن سامانه انتخاب نماییم.
حاجی میرزایی اشاره كرد: مدیریت مفهومی است كه با آموزش در كلاس به دست نمی آید و فرایندی است كه باید در عمل شكل بگیرد.
وزیرآموزش وپرورش معلم را ركن كار در آموزش وپرورش دانست و اظهار داشت: اگر معلم گرفتار اشتباهی شود كل كار تعلیم و تربیت گرفتار اشتباه خواهد بود بدین سبب معلم باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ رفاه و معیشت معلم در چیست؟ چگونه می توان توانمندی معلم را افزایش داد؟.
وی با اشاره به عدالت آموزشی اظهاركرد: حق مردم است كه عدالت آموزشی برای فرزندان آنها برقرار شود و باید پرسید برای برقراری عدالت آموزشی چگونه می توان كیفیت مناسب در سراسر كشور برقرار كرد؟
وزیر آموزش وپرورش بابیان اینكه هدف ما این است كه همه كشور حامی آموزش وپرورش باشد، اظهار داشت: هم اكنون دغدغه كشور اشتغال است و فرصتی در اختیار آموزش وپرورش است كه در این بخش به خوبی نقش آفرینی كند. آموزش وپرورش در بخش های مختلفی از كشور می تواند حضور پیدا كند و ماموریت های خودرا در یك همبستگی متقابل بازتعریف كند.
حاجی میرزایی تاكید كرد: مفهوم ما از مشاركت ذی نفعان این است كه به هم كمك نماییم و اهداف یكدیگر را پشتیبانی نماییم.
وزیر آموزش وپرورش بابیان دو خواسته از مدیران ستادی، اظهار داشت: خواسته اول این است كه به ما بگویید كه برای اجرایی شدن ۸ برنامه ای كه به مجلس برای آموزش وپرورش داده شده است با لحاظ همه شرایط موجود چه اقداماتی باید انجام بدهیم؟.
وی در مورد خواسته دوم اظهار داشت: ازنظر شما یك مشكل از مشكلات آموزش وپرورش چیست؟. آن مسئله را مطرح كنید و بگویید كه صورت بندی مسئله و راهكارهای پیشنهادی شما چیست؟.
وزیر آموزش وپرورش بابیان اینكه به كمك و مشاركت مدیران ستادی نیازمند هستیم، اظهار داشت: سلسله مراتب سازمانی لزوماً سلسه مراتب فضل و كمال نیست و اثرگذاری متوقف به سلسله مراتب نیست و ممكنست فردی در قاعده سلسله مراتب باشد اما خوب بفهمد و باید هركس به میزان فهمش در مشاركت مجموعه كمك نماید.
1398/09/08
10:24:57
5.0 / 5
4473
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
پروژه آسان
ezproject.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پروژه آسان محفوظ است

پروژه آسان

انجام پروژه